JURIDISCHE KENNISGEVING

Deze website https://www.facenord.be wordt uitgegeven door de firma Face Nord, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Chemin du Chêne aux Haies 2, 7000 Bergen.

BTW-nummer: BE0455 526 351

De publicatiedirecteur van deze site is Laurent Toisoul.

Het administratieve en technische beheer is toevertrouwd aan L.M. SRL.

De site wordt gehost door OVH.com waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2 rue Kellerman in 59100 Roubaix (Frankrijk).

TOEGANG TOT WEBSITE

De gebruiker van deze site erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken. Opgemerkt moet worden dat het frauduleus toegang krijgen tot een computersysteem of erin blijven zitten, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het frauduleus invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem een ​​strafbaar feit vormen dat strafrechtelijk kan worden bestraft.

INTELLECTUELE EN INDUSTRILE EIGENDOMSRECHTEN

De site https://www.facenord.be vormt zowel een auteursrechtelijk beschermde creatie als een databank waarop Face Nord het auteursrecht en de rechten als producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuur en andere exploitatie, wijziging van het geheel of een deel van deze site in welke vorm en op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden tenzij voorafgaand en schriftelijk overeengekomen van Face Nord. De inhoud van de databank wordt beschermd door een sui generis recht dat de producent machtigt om elke extractie en/of hergebruik van alle of een deel van deze inhoud te verbieden. Elke schending van deze rechten kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT

Face Nord besteedt de grootste zorg aan het maken en bijwerken van de site. Face Nord, uitgever van deze site, streeft ernaar om, naar beste vermogen, de nauwkeurigheid en actualisering van de informatie die op de site is gepubliceerd op het moment van publicatie ervan te verzekeren. Het garandeert echter op geen enkele manier de nauwkeurigheid, precisie of volledigheid van de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de informatie en documenten die op de site zijn gepubliceerd te wijzigen of te corrigeren. de site.

Face Nord wijst in feite alle verantwoordelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid, weglating of wijziging met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op deze site, met name in het geval van wijzigingen in de administratieve en wettelijke bepalingen, evenals voor alle schade als gevolg van frauduleuze inbraak van een derde partij, in het bijzonder wanneer dit zou kunnen leiden tot een wijziging van de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld. In dit opzicht kan Face Nord niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze pagina’s en het gebruik dat er door de internetgebruiker van kan worden gemaakt, namelijk voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de site door wie of door de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen. Bovendien kan Face Nord in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de interpretatie en/of het gebruik van de op deze site beschikbare informatie.

HYPERTEXT LINKS

Onze website bevat hyperlinks die toegang geven tot sites die niet door Face Nord zijn gepubliceerd. Bijgevolg kan Face Nord niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites waartoe de internetgebruiker aldus toegang zou hebben. Face Nord is niet verantwoordelijk voor hun volledige naleving van de normen van openbare orde en goede zeden enerzijds, noch voor hun beleid ter bescherming van persoonsgegevens of het gebruik dat ervan zou worden gemaakt, anderzijds.

Door een andere site te bezoeken, via een hyperlink, aanvaardt de gebruiker dat deze toegang op eigen risico is. Bijgevolg kan elke directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot een andere site die via een hyperlink is verbonden, niet onder de verantwoordelijkheid van Face Nord vallen. Ten slotte moet het maken van hyperlinks naar onze site vooraf worden goedgekeurd door de uitgever.

WIJZIGING VAN DEZE VERMELDINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Het toepasselijke recht is Belgisch recht. Face Nord behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.