ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

KLIMZAAL - FACE NORD

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd “AV”) en het huishoudelijk reglement (hierna genoemd “IOR”) zijn van rechtswege van toepassing op elke verkoop van diensten (hierna genoemd “Contract”) in de klimzaal, gesloten tussen de klant (hierna genoemd “Lid”) en het bedrijf Face Nord.

Elke verkoop impliceert de voorafgaande aanvaarding door het Lid van deze AV. Het Lid erkent hiervan kennis te hebben genomen alvorens een bestelling te plaatsen en aanvaardt deze zonder voorbehoud in hun geheel. 

Het Lid erkent tevens kennis te hebben genomen van de ROI, die de AV aanvult en waarin de voorwaarden voor toegang tot de faciliteiten en de daarmee verband houdende veiligheidsregels worden gespecificeerd. 

De toepasselijke AV zijn die welke van kracht zijn op de dag van de verkoop. Zij annuleren en vervangen in al hun bepalingen die welke eerder door het lid mochten zijn aanvaard. Face Nord behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde aan te passen of te wijzigen en deze op haar website te publiceren.

1. DIENSTEN & BETALINGSVOORWAARDEN

Het lid abonneert zich op een van de hieronder beschreven diensten. Elke inschrijving door of voor een Lid is nominatief en niet-overdraagbaar. 

Wanneer de dienst betrekking heeft op een minderjarige jonger dan 13 jaar, moet hij/zij vergezeld worden door een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger. Alle minderjarigen die ingeschreven zijn voor klimcursussen en alle minderjarigen ouder dan 12 jaar die alleen willen klimmen, moeten een door hun ouders ingevuld en ondertekend formulier met toestemming van hun ouders of wettelijke voogd hebben, vergezeld van een kopie van hun identiteitsbewijs. Dit document zal aan het Lid worden overhandigd op het ogenblik van de bestelling. Het Lid verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de minderjarige voor wie hij/zij de wettelijke vertegenwoordiger is, alle bepalingen van deze AV naleeft.

1.1 Prijzen

De geldende prijzen zijn inclusief alle belastingen en zijn die welke van kracht zijn op de dag van de verkoop. Ze zijn te vinden bij de receptie van de zaal en op de website. 

Voor jongeren onder de 24 jaar gelden gereduceerde tarieven op vertoon van een bewijs van leeftijd dat geldig is op de dag van inschrijving, d.w.z. een identiteitskaart of een studentenkaart.

Face Nord behoudt zich het recht voor zijn tarieven te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

De betaling van een dienst gebeurt altijd volledig, op de dag van de bestelling, met een kredietkaart of in contanten. Zodra de betaling is verricht, wordt het abonnement vast, definitief en niet-opzegbaar.

Op schriftelijk verzoek aan de directie kan, uitsluitend voor cursussen en jaarabonnementen, een maandelijkse betaling per automatische incasso worden toegestaan. In dat geval is een hoger tarief van toepassing.  

1.2 Eenmalige toegang, 10-sessiekaart en abonnementen

Het Lid kan een eenmalige sessie betalen, een kaart met 10 sessies kopen of een driemaandelijks/jaarlijks abonnement nemen, met een maximale geldigheidsduur van een jaar. 

Indien het Lid zijn kaart met 10 sessies wenst om te zetten in een kwartaal- of jaarabonnement, zal het saldo van de resterende sessies op zijn account niet in mindering worden gebracht op het bedrag van het nieuwe abonnement. Hij of zij kan de kaart met 10 sessies echter wel overdragen naar een andere rekening.

Indien het Lid beslist om zijn kwartaalabonnement om te zetten in een jaarabonnement, zal hij moeten wachten tot zijn huidige abonnement afloopt. 

Abonnementen worden niet stilzwijgend verlengd. Het is de verantwoordelijkheid van de klimmer om een nieuw abonnement te nemen wanneer het afloopt.

1.3 Cursussen en workshops

Begeleide groeps- of privéklimlessen worden tijdens het schooljaar aangeboden aan volwassenen en kinderen, volgens de duur, het tijdschema, de prijzen en de voorwaarden die bij de receptie of op de website worden aangegeven. 

Tijdens de schoolvakanties worden op dezelfde manier klimcursussen voor kinderen aangeboden.

Cursussen en workshops voor kinderen worden per leeftijdscategorie aangeboden. Behoudens voorafgaand akkoord van de directie, moet het Lid op de dag van de eerste cursus de vereiste leeftijd hebben voor de cursussen of workshops waarvoor hij is ingeschreven, zoniet wordt de inschrijving automatisch geannuleerd.

1.4 Groepen en verjaardagen

Face Nord biedt verjaardagsarrangementen voor kinderen en groepen voor volwassenen, onder de voorwaarden van prijs, tijdschema en ontvangst zoals omschreven op de website.

 

2. OPENINGSTIJDEN EN TOEGANGSVOORWAARDEN 

2.1 De openingstijden van de zaal zijn aangegeven bij de receptie en op de website. De leden zullen op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen (bv. zomeropeningstijden, feestdagen, enz.) maar zullen geen recht hebben op enige vergoeding. 

2.2 De voorwaarden voor toegang tot de zaal en de veiligheidsvoorschriften die moeten worden nageleefd, staan beschreven in de ROI

2.3 Face Nord behoudt zich het recht voor een dienst te annuleren, de zaal of een deel van de zaal gedurende maximaal 10 dagen per jaar te sluiten (met uitzondering van officiële feestdagen die op de website worden vermeld), zonder dat enige vergoeding verschuldigd is, om de organisatie van wedstrijden, evenementen, ontwikkelings- of uitbreidingswerkzaamheden, enz. mogelijk te maken.

3. ANNULERINGEN, SCHORSINGEN & INTREKKINGEN

3.1. Op Face Nord’s initiatief 

Het contract wordt door de directie beëindigd of tijdelijk opgeschort op de volgende gronden 

a) in geval van fraude of overtreding van de strafwetgeving en de wetgeving ter bescherming van de rechten van derden, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling

b) in geval van niet-naleving van deze AV of de ROI, na twee vergeefse waarschuwingen. Tijdens deze periode heeft het lid het recht te reageren op de feiten waarvan hij/zij wordt beschuldigd. 

c) in geval van wanbetaling: niet-betaling van een maandelijkse cursus of abonnement leidt tot opschorting van de inschrijving totdat de zaak is geregeld na een aanmaning tot betaling binnen 30 dagen. Dit is zonder enig recht op compensatie voor de gemiste weken.

In geval van schorsing wordt het contract niet verlengd en gaan de niet gebruikte dagen verloren.

In geval van definitieve beëindiging van het contract blijft het door het lid betaalde bedrag behouden door Face Nord. 

Het contract kan ook door Face Nord worden opgeschort of beëindigd in geval van werken van minder dan 15 dagen, overmacht van onbepaalde duur of definitieve sluiting van de locatie, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

3.2. Op initiatief van het lid 

Geen enkele dienst is annuleerbaar of terugbetaalbaar.

Op vertoon van een geldig medisch attest, in geval van zwangerschap of onmogelijkheid om een sportactiviteit uit te oefenen gedurende meer dan 6 maanden, om beroepsredenen (ontslag, ontheemding, …) of elke andere gerechtvaardigde reden van overmacht, kan het Lid echter zijn cursus of jaarabonnement annuleren. De annulering wordt van kracht na ontvangst van het (de) bewijsstuk(ken). In dat geval zal de directie de cursus of het abonnement naar rato van de gemiste weken terugbetalen via een bankoverschrijving.  

In geval van een eenmalige arbeidsongeschiktheid van 1 tot 6 maanden kan de cursus of het jaarabonnement worden opgeschort tegen overlegging van een medisch attest. In dat geval wordt het bedrag van de niet gebruikte weken niet terugbetaald, maar teruggevorderd in de vorm van een tegoedbon of een tegoedbon die voor de volgende aankoop kan worden gebruikt.  

3.3 Terugtrekking

Het lid beschikt alleen over een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen indien de cursus of het abonnement online op internet is afgesloten. Daartoe dient hij/zij een e-mail te sturen naar info@facenord.be  

4. VERZEKERING 

Het lid wordt verzocht een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die hem dekt, of de minderjarige voor wie hij de wettelijke vertegenwoordiger is, voor lichamelijk letsel (herstel van schade aan de lichamelijke integriteit) of materiële schade, waarvan hij het slachtoffer zou kunnen worden of die hij zou kunnen toebrengen aan derden, in het kader van de activiteiten van het contract dat hem bindt aan Face Nord. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een verzekeringspolis af te sluiten bij een verzekeraar van zijn keuze, of om bij zijn huidige verzekeraar na te gaan of hij de nodige dekking heeft in dit verband, alvorens diensten af te nemen in de hal.

Face Nord heeft niettemin een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor cursussen, opleidingen en jaarabonnementen, die het lid alleen in deze gevallen vrijstelt van bovengenoemd punt.

AIG Europe nr. 2004138/23001

– Lichamelijk letsel

– Materiële schade 

– Eigen risico van 25€ te betalen door het Lid voor elk schadegeval.

Lichamelijk letsel toegebracht aan zichzelf (gebroken enkel, gebroken tand, … tijdens een val bijvoorbeeld) wordt niet gedekt door de kamer

5. FYSIEKE FITHEID 

Het beoefenen van een sport houdt risico’s in. Het lid moet kunnen beoordelen waartoe hij of zij in staat is. Hij of zij is verantwoordelijk voor de wijze waarop hij of zij sport beoefent en de keuzes die hij of zij daarbij maakt. Hij of zij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om zijn of haar eigen veiligheid of die van de minderjarige voor wie hij of zij de wettelijke vertegenwoordiger is, te waarborgen en ziet erop toe dat hij of zij of de minderjarige zich houdt aan alle veiligheidsvoorschriften die hem of haar worden meegedeeld.

Het lid verklaart echter dat zijn lichamelijke gesteldheid en zijn gezondheidstoestand, of die van de minderjarige voor wie hij de wettelijke vertegenwoordiger is, hem in staat stellen de sport in het algemeen te beoefenen, en meer in het bijzonder het klimmen, waarbij de risico’s in verband met hoogtes altijd aanwezig zijn. 

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonsgegevens die het Lid aan Face Nord heeft meegedeeld (zoals naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres) worden verzameld en verwerkt om hem/haar in staat te stellen het Contract uit te voeren. De aldus verzamelde gegevens worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de RGPD. Het beleid inzake gegevensbescherming is beschikbaar op de website onder de rubriek “Vertrouwelijkheid”. 

7. AFHANDELING VAN GESCHILLEN

Het Lid kan elke klacht betreffende de uitvoering of interpretatie van deze algemene voorwaarden, of elk ander daarmee verband houdend contractueel document, per e-mail richten aan het volgende adres: info@facenord.be

8. MATERIAAL

8.1. Persoonlijke uitrusting

De leden worden ervan in kennis gesteld dat er op dit ogenblik geen kleedkamer met code of hangslot is en dat zij derhalve alle nodige voorzorgsmaatregelen moeten treffen om hun persoonlijke bezittingen gedurende de hele dienst veilig te bewaren, zonder dat Face Nord hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

8.2 Cursussen, workshops, scholen en privégroepen

Face Nord voorziet de deelnemers van de uitrusting die nodig is voor de voorstelling zoals beschreven op de website. Deze apparatuur voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van de instructies van de supervisor betreffende het gebruik van de apparatuur. Zij moeten het materiaal inleveren in dezelfde staat als waarin het werd overhandigd. Materiaal dat beschadigd is door oneigenlijk gebruik dat door de toezichthouder is vastgesteld, of dat na afloop van de dienst niet is teruggebracht, zal aan het Lid in rekening worden gebracht.

8.3 Huur

Alle in de zaal gehuurde uitrusting moet aan het einde van de sessie in dezelfde staat worden teruggebracht als waarin zij werd ontvangen. Beschadigd of niet teruggebracht materiaal zal aan de gebruiker worden gefactureerd tegen de nieuwe prijs van de dag.

9. COPYRIGHT

Het kopiëren en gebruiken van het logo of de naam van Face Nord, of enige andere daarmee verband houdende publicatie, is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de directie.